Verenigingsfokreglement voor de Samojeed

(beknopt)

2. FOKREGELS

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon. Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven.Naast bovengenoemde verwantschappen, is ook de volgende combinatie niet toegestaan: Een teef mag niet worden gedekt door haar halfbroer.

2.2. Dezelfde oudercombinatie is maximaal drie maal toegestaan.

2.3. De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 12 maanden zijn.

2.4. De reu mag een onbeperkt aantal nesten voortbrengen. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB. Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5. Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6. Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een dekreu gebruikt die in het stamboek van een buitenlands door de FCI erkend stamboek is ingeschreven, dan moet deze dekreu voldoen aan de eisen van dit Vereniginsfokreglement. De controle of de dekreu aan de eisen van dit fokreglement voldoet is een verantwoordelijkheid van de fokker.

2.7. Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

 

3. WELZIJNSREGELS

3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 22 maanden heeft bereikt.

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren.

3.5 Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

 

4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoekprotocollen.

4.2. Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op heupdysplasie, erfelijke oogziekten (standaard ECVO-oogonderzoek) en goniodysplasie.

4.3.*Met honden die lijden aan epilepsie mag niet worden gefokt.

* Heupdysplasie: beide ouderdieren hebben als uitslag HD A of HD B of bij één der ouderdieren heeft HD C als uitslag, met dien verstande dat het andere ouderdier HD A als uitslag heeft.

* Oogafwijkingen: beide ouderdieren hebben ‘vrij’ als uitslag van het standaard ECVO-oogonderzoek naar als erfelijk beschouwde oogziekten, met uitzondering van L. pectinatum abn. (goniodysplasie) en distichiasis/ectopische cilie. De beoordeling moet binnen twaalf maanden voorafgaand aan de datum van de dekking hebben plaatsgevonden.

Goniodysplasie: honden met ‘ernstige occlusio’ als enige vorm van L. pectinatum abn. (goniodysplasie) zijn uitgesloten van de fokkerij.

Distichiasis/ectopische cilie: honden met een ernstige vorm van distichiasis/ ectopische cilie zijn uitgesloten van de fokkerij. Voor honden met distichiasis/ ectopische cilie in een lichtere vorm dient een vrije partner gebruikt te worden. De beoordeling moet binnen twaalf maanden voorafgaand aan de datum van de dekking hebben plaatsgevonden.

4.4. Met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten mag niet worden gefokt.

·         Blauwe ogen of ogen van verschillende kleur

·         Boven- of ondervoorbijten

·         Geen staande oren

·         Een andere vachtkleur dan in de standaard is toegestaan

·         Schuw of agressief karakter

·          

8. REGELS AFGIFTE PUPS

8.1. De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren.

De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID-transponder.

8.2. De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van acht (8) weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal zeven (7) dagen zitten.